REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.juniorica.com

Rozdział 1. Postanowienia wspólne

§1. [Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.juniorica.pl [zwanego dalej Serwisem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Serwisu.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Serwis skierowany jest do przedsiębiorców.

§2. [Słowniczek]

Na potrzeby niniejszego regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
(a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
(b) informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
(c) Serwis – serwis internetowy Juniorica.pl prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: www.juniorica.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
(d) spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom;
(e) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
(f) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;
(g) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
(j) użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna, która korzysta z Serwisu.

§3. [Informacje podstawowe i techniczne]

1. Administratorem Serwisu jest Juniorica Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Swobodna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000893880, adres elektroniczny: info@juniorica.com,
2. Serwis oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
(a) tematyczne strony internetowe,
(b) ogłoszenia o pracę z możliwością ich przeglądania poprzez wyszukiwarkę,
(c) możliwość utworzenia konta przez pracodawcę i zamieszczania ogłoszeń o pracę,
(d) możliwość utworzenia konta przez potencjalnego pracownika i zamieszczenia w nim swojego CV,
3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
(a) Przeglądarka: …,
(b) Rozdzielczość: …,
(c) System operacyjny: …,
(d) Wymagania sprzętowe: …,
4. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.
5. Administrator nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

§4. [Korzystanie ze strony internetowej Serwisu]

1. Korzystanie z Serwisu są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn.
4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami Serwisu. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§5. [Odpowiedzialność]

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w §3 ust. 2 Regulaminu.
2. Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie. Nie odpowiadamy w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,
b) treści reklam i ogłoszeń umieszczanych w ramach Serwisu,
c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;
d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,
e) szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem.
3. Nie udzielamy Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
4. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu.
5. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, oraz na podstawie “dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych.
6. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.

§6. [Zagrożenia]

1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
(a) spam,
(b) wirusy,
(c) konie trojańskie,
(d) ataki hakerskie.
2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:
(a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
(b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.
3. W przedmiocie funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik, Administrator wskazuje, że korzysta z plików cookie. Zasady, cel oraz sposób ich wykorzystywania określa odrębny dokument pt. „Polityka Cookie”.

§7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
5. Umowa z pracownikiem tymczasowym zawierana jest w trybie i na zasadach określonych w odnośnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§8. [Prawa autorskie]

1. Niniejszy Serwis jest własnością Administratora.
2. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
3. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.
5. Serwis, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Przystępując do korzystania z Serwisu użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§9. [Prywatność]

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Administrator. Sposób przetwarzania danych osobowych określono w klauzuli informacyjnej (polityce prywatności) oraz polityce cookies zamieszczonych w Serwisie.

Rozdział 2. Profil

§10. [Profil]

1. Założenie Profilu przez użytkownika jest dobrowolne.
2. Dla użytkowników posiadających Profil w Serwisie dostępne są dodatkowe opcje w zależności od wybranej przez niego kategorii:
a) osoby poszukującej pracy – możliwość dodania swojego CV,
b) pracodawcy – dostęp do CV osób poszukujących pracy.
3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swój Profil.

§11. [Założenie Profilu]

1. Celem założenia Profilu użytkownik winien podać swój indywidualny Login i hasło oraz adres e-mail. Na wskazany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość aktywacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych. Profil zostanie utworzony po kliknięciu przez Użytkownika w link zamieszczony w wiadomości, co równoznaczne będzie także ze złożeniem ww. oświadczenia.
2. Profil widoczny będzie w Serwisie po jego zaakceptowaniu przez Administratora. Jeżeli profil naruszać będzie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa. Administrator usunie profil z Serwisu.

§12. [Funkcjonalność Profilu]

1. Po utworzeniu Profilu, użytkownik może wprowadzić w nim niezbędne dane odpowiadające wybranej przez niego kategorii, o których mowa w §10 ust. 2.
2. Użytkownik ma obowiązek zachowania Loginu i hasła w poufności oraz chronienia ich przed dostępem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia tych obowiązków przez Użytkownika.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

§13. [Reklamacje]

1. Reklamacje co do działania Serwisu kierować należy na adres e-mail: info@juniorica.com
2. Reklamacja powinna zawierać:
• wskazanie uwag Użytkownika względem Serwisu,
• dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające odpowiedź na reklamację.
3.  Reklamacje zgłaszane przez użytkowników, które opierają się na nieznajomości niniejszego
Regulaminu nie będą rozpatrywane, a Użytkownik otrzyma wyłącznie informację od Administratora z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.
4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia.

§14. [Odesłanie]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§15. [Zmiana regulaminu]

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Serwisu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.juniorica.pl, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. O zmianie regulaminu Administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną
informację w Serwisie oraz wysyłając do nich zawiadomienie na podane adresy e-mail z 14- dniowym wyprzedzeniem.
3. Nowa treść regulaminu obowiązywać będzie względem danego użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

§16. [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z
tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

§17. [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.