KLAUZULA INFORMACYJNA

www.juniorica.com

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Juniorica Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Swobodna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000893880, adres strony www: juniorica.com [Serwis], adres e-mail: info@juniorica.com.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach:
• realizacji umowy – prezentacji CV potencjalnym pracodawcom posiadającym konto w naszym Serwisie, doboru ofert pracy, założenia i utrzymywania konta w Serwisie, kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
• wykonania obowiązków ciążących na administratorze danych z mocy przepisów prawa, w szczególności ustawy z 09.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a także ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

3. Przetwarzamy dane osobowe dobrowolnie podane przez Państwa w następującym zakresie:
• imię i nazwisko,
• płeć,
• data urodzenia,
• adres e-mail,
• dane o wykształceniu i wcześniejszym zatrudnieniu,
• inne dane dobrowolnie wskazane w pliku CV.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, do czasu jej cofnięcia albo zrealizowania celu, na który zgoda została udzielona, w zależności od tego, które zdarzenie było pierwsze,
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a także w związku z realizacją umowy, do czasu jej wykonania lub zakończenia, w zależności od tego, które zdarzenie było pierwsze,
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkami ciążącymi na administratorze danych, jako agencji pracy tymczasowej, do czasu ich wykonania albo wygaśnięcia, w zależności od tego, które zdarzenie było pierwsze,
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, a także na cele marketingowe – do czasu zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, albo wniesienia skutecznego sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie było pierwsze.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem danych (księgowość, informatyk, prawnik), pracodawcom, instytucjom rynku pracy, a także organom administracji publicznej na podstawie odrębnych przepisów prawa.

6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

7. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: info@juniorica.com, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwia jednakże zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem danych osobowych.

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Państwa dane mogą podlegać profilowaniu w związku z doborem kandydatów do pracy oraz prowadzeniem procesów rekrutacji.

11. W przedmiocie funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora danych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik, Administrator wskazuje, że korzysta z plików cookie. Zasady, cel oraz sposób ich wykorzystywania określa odrębny dokument pt. „Polityka Cookie”.